Rainbow Nails' Blog

An OPI Educator's Nail Blog @ Hong Kong

[腳甲變灰甲唔駛怕] 德國足博士 Callusan 凝膠再生膏 Unguisan Nail Tincture

如果你真係不幸患上灰甲,唔好以為食藥就好快好,其實口服抗真菌藥物都有唔少副作用,之前我們真心推介過的 OPI Fungus Fix 已停產,在經一番搜尋下終於找到一隻類似的產品 ── 就是來自德國品牌足博士 (Callusan) 中的凝膠再生膏 (Unguisan Nail Tincture)。