Rainbow Nails' Blog

An OPI Educator's Nail Blog @ Hong Kong

貼石神器 – 甩石都可以輕鬆自己fix

相信唔少女生幫指甲扮靚靚嘅時間,都會選擇貼閃石嚟點綴一下,但始終閃石係3D 嘅 nail art,所以比較難喺指甲上last得耐,不過最近韓國即將推出一款新產品,正正係喜愛貼閃石女生嘅恩物!