Rainbow Nails' Blog

An OPI Educator's Nail Blog @ Hong Kong

送禮自用都一流! OPI 推出多款兩枝裝禮盒裝 Gift Set

OPI 最近特別精選數款新近推出系列的甲油, 推出多款兩枝裝gift set, 顏色受歡迎仲有靚靚禮合包裝!